Az ügyvéd válaszol (8. rész)

A társadalmi együttélés során az emberek óhatatlanul, de néha szándékosan is kárt okoznak egymásnak. Az ezzel kapcsolatos jogi fogalmakról tájékoztatja olvasóinkat Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska ügyvéd.

Ezek alapján az emberi károkozás két csoportba sorolható: gondatlan, vagy szándékos. A károkozó, mindkét esetben polgári jogi és (esetlegesen) büntetőjogi felelősséggel tartozik. Ezúttal a polgári jogi felelősséggel foglalkozunk.

paragrafus.jpg

Általános szabály: Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Elsősorban a kár fogalmával kell tisztában lenni:

A kár lehet

- vagyoni:

ˇ A károsult vagyonában beállott értékcsökkenés

ˇ A károsultat ért elmaradt vagyoni előny (jövedelem, haszon, nyereség)

ˇ A károsultat ért a kárral kapcsolatos költségek

- nem vagyoni

A károsultnak összegszerűen kell meghatároznia a kárt, akár szakértő által meghatározva, akár számlával igazoltan, azaz tényszerűen bizonyítani kell a kár mértékét. A károsultnak kell bizonyítania, hogy a károkozó magatartása és a kár bekövetkezte között ok-okozati összefüggés áll fenn, ennek hiányában kártérítés nem kérhető. Ezt bizonyíthatja a károkozó elismerése, okirati és tanúbizonyítás.

A károkozásnak jogellenesnek kell lennie, azaz ha a károsult beleegyezésével történt a károkozás, vagy szükséghelyzetben, vagy jogos védelmi helyzetben, ezekben az esetekben a jogellenesség nem állapítható meg, azaz kártérítés sem követelhető. A károsult kötelezettsége is fontos: kárenyhítési kötelezettséggel tartozik, azaz mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a kár mértéke minél kisebb legyen. Amennyiben a károsult is közrehatott a kár bekövetkeztében, úgy a kár teljes megtérítésére nem tarthat igényt. A kárért felelős személy köteles az eredeti állapotot helyreállítani, ha pedig az nem lehetséges, vagy a károsult azt alapos okból nem kívánja, köteles a károsult vagyoni és nem vagyoni kárát megtéríteni.

Következő alkalommal a kártérítés speciális eseteiről lesz szó, továbbá a kártérítés és a biztosítás kapcsolatáról.

Dr. Patakvölgyi Ügyvédi Iroda (Lukácsné Dr. Patakvölgyi Piroska )

Cím: Józsa, Barátság utca 3.

Telefon: 06-52/387-803

Mobil: 06-20/340-7411

Ügyfélfogadás: előzetes telefonos egyeztetés alapján